Comparator Interface

Java API içerisindeki birçok class(String, Date, Calendar, BigInteger, BıgDecimal ve tüm primitive tipler için olan numeric wrapper classlar) Comparable interface’ini implement eder. Bu Comparable interface’i, bu interface’i implement etmiş sınıfa ait elementleri karşılaştırmak için compareTo metodu tanımlar. Peki Comparable interface’ini implement etmeyen sınıfların elementleri nasıl karşılaştırılır? Bunun için java.util.Comparator<T> interface’i implement edilir ve compare metodu override edilir.

Element1, element2 den küçükse negatif değer, Element1 element2’den büyükse pozitif değer, Eşitse sıfır dönderir. Göstermek amacıyla Person isimli sınıftan iki tane person oluştuşturalım

Read more

List İnterface

List interface’i Collection interface’ini kalıtır ve elementleri ardışık olarak tutmak için collection tanımlar. Bir list oluşturmak için ArrayList veya LinkedList concrete classlar kullanılabilir. List içerisinde duplicate elementler tutulabilir. java.util.List<E> Metodları : +add(index: int, element: Object): boolean Belirtilen index’e element ekler. +addAll(index: int, c: Collection<? extends E>): boolean C’deki tüm elementleri list’e ekler. +get(index: int): E Belirtilen indexteki elementi dönderir. +indexOf(element: Object): int Belirtilen elementle ilk karşılaşılan elementi dönderir. +lastIndexOf(element: Object): int Belirtilen elementle son karşılaşılan elementi dönderir. +listIterator(): ListIterator<E> List iterator

Read more
1 2 3 22
Loading...